Production Timeline

ขั้ น ต อ น ก า ร สั่ ง ผ ลิ ต

1. เลือกทรงแบบถุงผ้า (ถุงหูหิ้ว ถุงหูรูด กระเป๋าซิป)

2. เลือกขนาดถุงผ้า

3. เลือกชนิดผ้าที่จะใช้ตัดเย็บถุง

4. แจ้งรายละเอียดการสั่งผลิตมาที่ LineID: @bagforearth

= ผลิตขั้นต่ำ 100 ใบ หากผลิตจำนวนมาก กรุณาแจ้งจำนวน มีราคาพิเศษให้ =

0